Queens blade

Queens blade

Queens blade –

Tập OVA kèm với Queen's Blade Premium hình ảnh cuốn sách và Queen's Blade nổi loạn Premium trực quan sách. Cả hai của các tập phim sẽ được dựa trên Queen's Blade nổi loạn, phần tiếp theo của Queen's Blade: Utsukushiki Toushitachi.

Nguồn: myanimelist

  • Queens blade episode 2

    Queens blade tập 2

    29:41
  • queens blade

    Queens blade

    29:41

RSS Feed

Hentai videoDành cho người lớn Wordpress chủ đề